Carr & Day & Martin FLYGARD® Extra Strength Gel, 250 ml

Innovativt flugavvisande i gelform

169 kr

(676 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast måndag, 01. juli om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Effektivt insektsmedel
 • Applicering utan sprutning
 • Lätt att applicera

Artikelnr.: GK-HE069, Innehåll: 250 ml, EAN: 5021544500042

Beskrivning

Med den innovativa FLYGARD® Extra Strength Gel kan du effektivt skydda din häst från insekter utan att behöva ta till en spray. Perfekt för känsliga områden som huvudet och för hästar som reagerar nervöst på sprayer. Med 10% DEET ger gelén även långvarigt skydd mot irriterande flugor etc.

Applicering: Applicera gelen tunt på önskade områden på din häst. Du kan göra detta direkt med handen eller en trasa.

Vårdprodukter: Gel
Koncentration av aktiv ingrediens
 • Dietyl-M-toluamid (DEET)
 • Geraniol
 • natriumhydroxid
 • Bensylalkohol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P404 - Förvaras i sluten behållare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Carr & Day & Martin FLYGARD® Extra Strength Gel

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder