Effol Effol Anti-Fly Spray, 500 ml

Färdig lösning

245 kr

(490 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 ml

Leverans senast onsdag, 24. april om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Hudvänlig och dermatologiskt testad
 • Komplex av aktiva ingredienser
 • Pålitlig och långvarig verkan mot insekter

Artikelnr.: EMM-11540000, Innehåll: 500 ml, EAN: 4102460115402

Beskrivning
Anti-Fly Spray är hudvänlig och dermatologiskt testad. Den har ett komplex av aktiva ingredienser och verkar långvarigt mot insekter.

Effol Anti-Fly-Spray är lätt att använda, särskilt vänlig mot huden och sprutas enkelt på pälsen.

Användning:
Använd Effol Anti-Fly Spray säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Vårdprodukter: Spray
Sammansättning
 • Icaridin läkemedelskomposition
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • EUH208 - Kan orsaka en allergisk reaktion.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
Effol

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effol Anti-Fly Spray

4 kundrecensioner i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (50%)
4 stjärnor
1 (25%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (25%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder